วันที่ Event รายละเอียด เพิ่มในปฎิทิน
21 เม.ย. 2566
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เวลา 10:00 น.
17 มี.ค. 2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2565
Virtual Event เวลา 10:15 - 11:00 น.