การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. ดาวน์โหลด
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า ปี 2567 ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระและชื่อกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แบบ ก-ข-ค) ดาวน์โหลด