ชี้แจงเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุที่โรงงานบมจ.เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ สาขา 2
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายปันผล การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)