แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการเปลี่ยนรูปแบบการเข้าลงทุนในบริษัท เอสพีซีไอ จำกัด
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายปันผล การศึกษาการเข้าลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิต ขายส่ง ขายปลีก ส่งออกอาหารและวัตถุดิบอาหาร การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายปันผล การเข้าลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิต ขายส่ง ขายปลีก ส่งออกอาหารและวัตถุดิบอาหาร การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)