นายสมชาย อัศวปิยานนท์
กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการ
นายเจริญ อัศวปิยานนท์
กรรมการ / ผู้อำนวยการด้านปฎิบัติการ
นายวีระชน ขาวผ่อง
กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
นายอัครเดช เลี่ยมเจริญ
กรรมการ / ผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงิน (CFO) / ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
นางสาวแววดาว ธนวัฒนเสถียร
ผู้อำนวยการด้านการขายและการตลาด (Export & Food Services)
นายวิสุทธิ พรศาลนุวัฒน์
กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการด้านการขาย และการตลาด - BRAND & BUSINESS DEVELOPMENT
นางสาวพิมพ์ณดา เจริญนาราภิวัฒน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการขายและการตลาด 7-11 บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (“NSL”)
นางสาวนุชนารถ ริพิมพ์
กรรมการบริหาร / ผู้จัดการโรงงาน
นางสาวแสงเดือน ธนวัฒนเสถียร
กรรมการบริหาร / ผู้จัดการทั่วไป
นางสาวอำพร สีหบุตร
กรรมการบริหาร / ผู้จัดการทั่วไป