นายสมชาย อัศวปิยานนท์
กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการ
นายเจริญ อัศวปิยานนท์
กรรมการ / ผู้อำนวยการด้านปฎิบัติการ
นายวีระชน ขาวผ่อง
กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
นายอัครเดช เลี่ยมเจริญ
กรรมการ / ผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงิน
นางสาวแววดาว ธนวัฒนเสถียร
กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการด้านการขายและการตลาด – Export and Food Services
นายวิสุทธิ พรศาลนุวัฒน์
กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการด้านการขายและการตลาด - CLMVT & Business Development
นางสาวพรพิณ แซ่เตีย
กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการขายและการตลาด 7-11
นางสาวแสงเดือน ธนวัฒนเสถียร
กรรมการบริหาร / ผู้จัดการทั่วไป
นางสาวอำพร สีหบุตร
กรรมการบริหาร / ผู้จัดการทั่วไป
นางสาวนุชนารถ ริพิมพ์
กรรมการบริหาร / ผู้จัดการโรงงาน