ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25/08/2565 ประเภท : XD

Rank Major Shareholders # Shares % Shares
1.  นาย สมชาย อัศวปิยานนท์ 224,999,800 75.00
2.  นาย พงศ์อิทธิ์ มโนมัยอุดม 2,940,200 0.98
3.  นาย สมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี 2,686,000 0.90
4.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,628,298 0.88
5.  นาย ยศพนธ์ สุธารัตนชัยพร 2,300,000 0.77
6.  นาย พรภัทร จินตนาวงศ์ 2,220,000 0.74
7.  น.ส. จุไรลักษณ์ เจียมวงษา 2,210,700 0.74
8.  นาย อัครเดช เลี่ยมเจริญ 2,200,000 0.73
9.  น.ส. รัตนา ยิ่งไพบูลย์วงศ์ 1,940,000 0.65
10.  นาย วุฒิชัย เจริญผล 1,846,900 0.62