ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 209/04/2565 ประเภท : XD

Rank Major Shareholders # Shares % Shares
1.  นาย สมชาย อัศวปิยานนท์ 224,999,800 75.00
2.  นาย สมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี 3,150,000 1.05
3.  นาย พงศ์อิทธิ์ มโนมัยอุดม 3,021,300 1.01
4.  นาย วุฒิชัย เจริญผล 2,682,900 0.89
5.  น.ส. จุไรลักษณ์ เจียมวงษา 2,210,700 0.74
6.  นาย อัครเดช เลี่ยมเจริญ 2,200,000 0.73
7.  น.ส. รัตนา ยิ่งไพบูลย์วงศ์ 1,920,000 0.64
8.  นาย พงษ์ไพชยนต์ ทองเจือ 1,775,000 0.59
9.  นาย ยศพนธ์ สุธารัตนชัยพร 1,649,500 0.55
10.  น.ส. รุ่งรพีพร วรรณปลูก 1,582,500 0.53