ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14/05/2564 ประเภท : IPO

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย สมชาย อัศวปิยานนท์ 224,999,800 75.00
2. นางสาว จุไรลักษณ์ เจียมวงษา 2,160,000 0.72
3. นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย 1,670,000 0.56
4. นางสาว รัตนา ยิ่งไพบูลย์วงศ์ 1,500,000 0.50
5. นางสาว โสภิศ แก้วสว่าง 1,150,000 0.38
6. นาย วรวิทย์ แก้วสว่าง 1,150,000 0.38
7. นางสาว มนัญญา พลากรกิจวัฒนา 1,100,000 0.37
8. นาง กาญจนา จิตต์ตั้ง 1,000,000 0.33
9. นางสาว อำพร สีหบุตร 750,000 0.25
10. นาง จริยา มุสิกไชย 730,000 0.24