NSL มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี และเงินทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด เงินสำรองอื่น (ถ้ามี) และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ โดย NSL จะพิจารณา การจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มี ผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของ NSL อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจาก ที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน ในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ NSL ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิทีข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันปิดสมุดทะเบียน วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล(ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
24/08/66 - 25/08/66 08/09/66 เงินปันผล 0.30 บาท 01/01/66-30/06/66 ปันผลจาก
กำไรสุทธิ
27/04/66 - 28/04/66 16/05/66 เงินปันผล 0.30 บาท 01/01/65-31/12/65 ปันผลจาก
กำไรสุทธิ
24/08/65 - 25/08/65 08/09/65 เงินปันผล 0.25 บาท 01/01/65-30/06/65 ปันผลจาก
กำไรสุทธิ
28/04/65 - 29/04/65 17/05/65 เงินปันผล 0.25 บาท 01/01/64-31/12/64 ปันผลจาก
กำไรสุทธิ
เงินปันผล 0.25 บาท ปันผลจาก
กำไรสุทธิ