เอกสาร ดาวน์โหลด
นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
PDF : 112.39 KB
นโยบายด้านการควบคุมภายใน
PDF : 46.89 KB
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
PDF : 1.22 MB
นโยบาย หลักปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและด้านแรงงาน
PDF : 1.47 MB
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
PDF : 435.95 KB