สัดส่วนรายได้

หน่วย:%

2563
2,927.60 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม

หน่วย:ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย:ล้านบาท

รายการ(หน่วย:ล้านบาท) งบตรวจสอบ
31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563
จำนวน % จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17.6 1.1% 17.6 1.1% 9.9 0.6%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 432.4 26.7% 437.8 26.8% 413.4 26.3%
สินค้าคงเหลือ 64.3 4.0% 112.4 6.9% 141.8 9.0%
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - - - - - -
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2.4 0.1% 4.0 0.2% 1.4 0.1%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 516.7 31.9% 571.8 35.0% 566.6 36.0%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 1,089.4 67.3% 1,040.5 63.6% 972.5 61.8%
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - - - 10.5 0.7%
ค่าความนิยม - - 0.8 0.0% - -
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.7 0.0% 7.3 0.4%        7.3 0.5%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 7.4 0.5% 7.5 0.5% 10.5 0.7%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 5.3 0.3% 7.7 0.5% 7.2 0.5%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,102.9 68.1% 1,063.9 65.0% 1,008.0 64.0%
รวมสินทรัพย์ 1,619.5 100.0% 1,635.6 100.0% 1,574.6 100.0%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - - 100.0 6.1% 224.0 14.2%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 580.4 35.8% 436.7 26.7% 404.2 25.7%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 544.2 33.6% 97.6 6.0% 105.2 6.7%
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 0.9 0.1% 0.7 0.0% 3.9 0.2%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ 121.1 7.5% 67.6 4.1% - -
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 11.0 0.7% 23.5 1.4% 23.8 1.5%
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - - - - 0.7 0.0%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5.5 0.3% 14.2 0.9% 30.2 1.9%
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,263.1 78.0% 740.2 45.3% 792.1 50.3%
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 387.7 23.7% 280.0 17.8%
หนี้สินตามสัญญาเช่า 1.1 0.1% 0.9 0.1% 6.0 0.4%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 37.0 2.3% 33.3 2.0% 41.7 2.6%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 38.0 2.3% 422.0 25.8% 327.7 20.8%
รวมหนี้สิน 1,301.2 80.3% 1,162.3 71.1% 1,119.8 71.1%
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 170.0 10.5% 170.0 10.4% 225.0 14.3%
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของธุรกิจที่รับโอนมา - - - - - -
กำไรสะสม            
 สำรองตามกฎหมาย 15.0 0.9% 15.0 0.9% 30.0 1.9%
 ยังไม่ได้จัดสรร 133.3 8.2% 288.4 17.6% 199.8 12.7%
 กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของธุรกิจที่รับโอนมา - - - - - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 318.3 19.7% 473.4 28.9% 454.8 28.9%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,619.5 100.0% 1,635.6 100.0% 1,574.6 100.0%
รายได้
รายได้จากการขาย 3,133.7 99.9% 3,370.5 99.9% 2,923.2 99.8%
รายได้อื่น 3.4 0.1% 3.0 0.1% 4.4 0.2%
รวมรายได้ 3,137.1 100.0% 3,373.5 100.0% 2,927.6 100.0%
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย (2,730.7) 87.0% (2,867.4) 85.0% (2,448.3) 83.6%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย (195.6) 6.2% (204.1) 6.0% (175.4) 6.0%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (80.3) 2.6% (76.2) 2.3% (88.9) 3.0%
รวมค่าใช้จ่าย (3,006.7) 95.8% (3,147.7) 93.3% (2,712.5) 92.7%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 130.4 4.2% 225.8 6.7% 215.1 7.3%
ต้นทุนทางการเงิน (30.6) 1.0% (29.2) 0.9% (24.3) 0.8%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และกำไรของธุรกิจที่รับโอนมาก่อนวันที่มีการรวมธุรกิจ 99.8 3.2% 196.6 5.8% 190.8 6.5%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (20.1) 0.6% (40.3) 1.2% (39.4) 1.3%
กำไรก่อนกำไรของธุรกิจที่รับโอนมาก่อนวันที่มีการรวมธุรกิจ 79.7 2.5% 156.3 4.6% 151.4 5.2%
กำไรของธุรกิจที่รับโอนมาก่อนวันที่มีการรวมธุรกิจ 0.4 0.0% - - - -
กำไรสำหรับปี 79.2 2.5% 156.3 4.6% 151.4 5.2%
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ - - (1.6) 0.0% - -
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ - - 0.3 0.0% - -
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 79.2 2.5% 155.0 4.6% 151.4 5.2%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท)(Par100บาท) 50.9   91.9   67.6  
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท)(Par1บาท) 0.5   0.9   0.7