สัดส่วนรายได้

หน่วย:%

Q2/2566
1,166.3 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม

หน่วย:ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย:ล้านบาท

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 64
31/12/2564
งบปี 65
31/12/2565
6 เดือน 2566
30 มิ.ย. 2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 2110.89 2,289.66 2,316.72
หนี้สินรวม 858.87 883.56 842.68
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1252.02 1406.09 1,474.03
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 300.00 300.00 300.00
รายได้รวม 3042.88 4009.77 2,263.75
กำไรสุทธิ 191.11 297.60 157.90
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.70 0.99 0.53
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 13.52 17.36 17.57
ROE(%) 22.39 22.39 22.02
อัตรากำไรสุทธิ(%) 6.28 7.42 6.97